Privacy Policy SSK

Privacybeleid Stichting Smildeger Kampioenschappen te Smilde

 

Stichting Smildeger Kampioenschappen te Smilde verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacy statement

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Smildeger Kampioenschappen. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Stichting Smildeger Kampioenschappen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het behalen van de doelen waarvoor ze worden verwerkt; - Vragen om uw (al dan niet uitdrukkelijke) toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het behalen van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Smildeger Kampioenschappen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens, die hieronder zijn vermeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegeven omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Bedrijfsnaam - Geslacht - Geboortedatum - Leeftijd - Adresgegevens - Telefoonnummers - E-mailadres - Bankgegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Indien u inzage wenst omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onze contactgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om u te kunnen bellen of e-mailen of per post te informeren indien dit nodig is om onze activiteiten te kunnen uitvoeren;

- Administratieve doeleinden; - Het afhandelen van uw betaling.

Inschrijven voor deelname aan de Smildeger Kampioenschappen

Indien u zich aanmeld voor de Smildeger Kampioenschappen geeft u ons toestemming uw persoonsgegevens te registreren. Als u van mening bent dat wij zonder uw toestemming persoonsgegevens hebben verzameld of niet langer wenst dat wij uw persoonsgegevens registreren, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, dan verwijderen wij deze informatie uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek.

Omgang met beeldmateriaal

Wij maken foto’s en/of video’s van onze activiteiten ten behoeve van de promotie van de Smildeger Kampioenschappen en als herinnering. Door u aan te melden voor de Smildeger Kampioenschappen geeft u ons toestemming dit beeldmateriaal te gebruiken, op welke wijze dan ook. Bij kinderen onder de leeftijd van 16 jaar geldt dat de ouders of wettelijke vertegenwoordigers de toestemming verlenen door deelname van de kinderen aan de Smildeger Kampioenschappen. Indien u niet wenst dat wij beeldmateriaal gebruiken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, dan beëindigen wij dit gebruik binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek.

Communicatie over Privacy beleid

Dit Privacy Statement van de Stichting Smildeger Kampioenschappen is terug te vinden via www.smildegerkapioenschappen.nl en is op te vragen bij het secretariaat.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: - Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

- Wij maken back-ups van onze gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- Onze medewerkers/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Stichting Smildeger Kampioenschappen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld, tenzij op grond van de wet anders is vereist.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Smildeger Kampioenschappen (KvK 41020232)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Co-sponsoren